• Brak produktów w koszyku.
pl
en

ALE. Wyjątkowe Kobiety – Regulamin akcji

§ 1. Organizator „ALE. Wyjątkowe Kobiety”

 1. Organizatorem akcji „ALE. Wyjątkowe kobiety” jest firma ALE. Aleksandra Przybysz z siedzibą w Poznaniu (61-503) przy ulicy Chłapowskiego 9/11, zwana dalej Organizatorem.
 2. „ALE. Wyjątkowe Kobiety” jest prowadzona przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2. Czas trwania i zasięg terytorialny „ALE. Wyjątkowe Kobiety”

 1. „ALE. Wyjątkowe Kobiety” rozpoczyna się 1 marca 2015 r. i trwa do jej odwołania przez Organizatora.

 2. „ALE. Wyjątkowe Kobiety” organizowana jest jako seria mniejszych akcji (zwanych dalej Edycjami), których czas trwania każdorazowo określany jest przez Organizatora oraz ogłaszany na profilach społecznościowych (www.facebook.com/ALE.bizuteria) oraz na stronie internetowej Organizatora (www.aleksandraprzybysz.pl).

 3. Pierwsza Edycja rozpoczyna się 1 marca 2015 r.

 4. „ALE. Wyjątkowe Kobiety” prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3. Udział w „ALE. Wyjątkowe Kobiety”

 1. Uczestnikiem „ALE. Wyjątkowe Kobiety” może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptuje warunki „ALE. Wyjątkowe Kobiety”.

 2. Uczestnikiem „ALE. Wyjątkowe Kobiety” jest każda osoba, która w określonym przez Organizatora terminie prześle poprawne Zgłoszenie na adres: ale.przybysz.office@gmail.com.

 3. Wysłanie Zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 4. Warunki akcji „ALE. Wyjątkowe Kobiety”

 1. Rozpoczęcie każdej Edycji, Organizator ogłasza na profilach społecznościowych (www.facebook.com/ALE.bizuteria) oraz na stronie internetowej Organizatora (www.aleksandraprzybysz.pl) wraz z terminem zakończenia przyjmowania Zgłoszeń.

 2. Zgłoszenia do „ALE. Wyjątkowe Kobiety” dokonuje się wysyłając w określonym terminie wiadomość e-mail na adres ale.przybysz.office@gmail.com w temacie wpisując „ALE. Wyjątkowe kobiety”.

 3. W treści wiadomości Uczestnik przedstawia Organizatorowi osobę którą chciałby wyróżnić (zwaną dalej Wyróżnianą) wraz z opisem oraz uzasadnieniem dowolnej długości.

 4. Każde nadesłane Zgłoszenie bierze udział jedynie w tej Edycji Akcji, podczas której zostanie nadesłane.

 5. Uczestnik musi osobiście znać Wyróżnianą.

 6. Spośród nadesłanych w każdej Edycji zgłoszeń, Organizator wybiera jedno zgłoszenie, które zostanie nagrodzone. Ocena Zgłoszeń dokonywana jest przez Organizatora na podstawie opisu przesłanego przez Uczestnika. Nagrodzone zostanie zgłoszenie, które zdaniem Organizatora najlepiej ukazuje szczególne cechy Wyróżnianej oraz przedstawia historię, która może zainspirować innych.

 7. Organizator wybiera Zgłoszenie, w przeciągu do 3 dni od daty zakończenia przyjmowania Zgłoszeń.

 8. Uczestnik, którego Zgłoszenie zostało wybrane, zostanie o tym poinformowany mailowo, poprzez wiadomość wysłaną na ten sam adres e-mail, z którego wpłynęło Zgłoszenie.

 9. Wybrany Uczestnik zostanie nagrodzony Biżuterią wybraną przez Organizatora.

 10. Wyróżniana, opisana w wybranym Zgłoszeniu, otrzymuje w prezencie jeden dowolny model Biżuterii Organizatora o maksymalnej wartości 400 zł.

 11. Odbioru Biżuterii dokonuje się osobiście w Pracowni przy ulicy Fredry 1/14C w Poznaniu w terminie ustalonym przez Organizatora w porozumieniu z Uczestnikiem oraz Wyróżnianą.

 12. Warunkiem otrzymania Biżuterii, jest wyrażenie zgody przez Uczestnika oraz Wyróżnianą na:

 • opublikowanie w mediach społecznościowych, w szczególności na profilu www.facebook.com/ALE.bizuteria informacji o wybranym zgłoszeniu oraz jego treści w wersji oryginalnej bądź skróconej;

 • spotkanie w Pracowni Organizatora połączone z odbiorem Biżuterii oraz wykonanie zdjęć podczas tego spotkania;

 • opublikowanie w mediach społecznościowych, w szczególności na profilu www.facebook.com/ALE.bizuteria relacji oraz zdjęć ze spotkania.

 1. Jeśli z jakiegoś powodu Uczestnik nie może osobiście odebrać nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przekazania Biżuterii, o czym poinformuje Uczestnika.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania „ALE. Wyjątkowe Kobiety” w dowolnym momencie, bez konieczności podania przyczyny. Informacja o odwołaniu „ALE. Wyjątkowe Kobiety” zostanie podana do wiadomości w mediach społecznościowych, w szczególności na profilu www.facebook.com/ALE.bizuteria oraz na stronie internetowej Organizatora www.aleksandraprzybysz.pl.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz zobowiązuje się do poinformowania o tym Uczestników.

 3. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od momentu publikacji i nie wpływają na funkcjonowanie już rozpoczętej Edycji.

 4. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu, Uczestnik oraz Organizator będą rozwiązywać na drodze polubownej. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym będzie sąd powszechny rzeczowo właściwy w Poznaniu.

 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

 6. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.aleksandraprzybysz.pl.