• Brak produktów w koszyku.
pl
en

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
dostępnego pod adresem www.aleconcept.com

§1 [Postanowienia ogólne]

1. Sklep internetowy (dalej “Sklep Internetowy” lub „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej “Regulamin”).

2. Sklep Internetowy jest prowadzony przez Aleksandrę Przybysz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ALE. Aleksandra Przybysz z siedzibą w Bydgoszczy 85-687 , przy ul. Dżokejowej 5. Zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 599-284-08-45, Regon 080374356, zwaną w niniejszym regulaminie Sprzedawcą (dalej „Sprzedawca”).

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów dostawy, które podane są odrębnie w cenniku dostawy i które będą doliczane do ceny kupowanych Produktów oraz każdorazowo uwidocznione w Koszyku.

5. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18 pod numerem telefonu + 48 792 279 969, pod adresem email: info@aleconcept.com, albo przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Kontakt”.

6. Niniejszy regulamin jest jednocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

7. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów, lub świadczenia usług), umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy.

8. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu aleconcept.com oraz sporządzić jego wydruk.

10. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

11. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe i podlegają ochronie praw autorskich. Z uwagi na specyfikę rzemiosła i ręczny sposób wykonania Produktów istnieje, wyłącznie z uwagi na ich wyżej wymienione cechy, możliwość nieznacznych różnic w Produktach, przy czym ewentualna różnica w detalu Produktów tej samej serii wynikać będzie wyłącznie ze specyfiki wykonywania tych Produktów.

12. Sprzedawca informuje, że Produkty z uwagi na ich rękodzielniczy charakter powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane i konserwowane w sposób odpowiadający ich właściwościom.

§ 2 [Definicje]

Użyte w regulaminie terminy oznaczają:

a) Sprzedawca – Aleksandra Przybysz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ALE. Aleksandra Przybysz z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Dżokejowej 5, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 599-284-08-45, Regon 080374356,

b) Strona – zarówno Sprzedawca jak i Klient

c) Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny.

d) Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.aleconcept.com, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt u Sprzedawcy.

e) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która składa lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

f) Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

g) Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient wskazuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, dane do rachunku, oraz ewentualnie inne informacje, o ile ich podanie jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

h) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego.

i) Logowanie – czynność polegająca na wpisaniu podczas procesu Rejestracji ciągu znaków alfanumerycznych (e-mail), koniecznego do uzyskania dostępu do Konta. Login ustalany jest samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

j) Użytkownik – Klient, który założył Konto z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę.

k) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

l) Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Sklepu.

m) Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 3 [Obowiązki Klienta, oświadczenia Sprzedawcy]

1. Klient jest zobowiązany w szczególności do:

a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania serwisu internetowego Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

d) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

e) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies

b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies

c) Google Chrome 43 z obsługą JavaScript i Cookies

d) Miscrosoft Egde 12 lub nowsza z obsługą JavaScript i Cookies

e) Minimalna szerokość ekranu 320 pikseli.

3. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju niebezpieczne oprogramowanie. W celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Klient powinien zaopatrzyć swój komputer, podłączony do Internetu, w program antywirusowy i na bieżąco go aktualizować. Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedawcy, jak i Klienta. Klient przyjmuje niniejszym do wiadomości, że mimo stosowania przez Sprzedawcę wszelkich dostępnych środków nie istnieje zabezpieczenie w sposób całkowity chroniące przed opisanymi wyżej zagrożeniami.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę przekazanych w formularzu rejestracyjnym lub podczas procesu składania zamówienia dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Sprzedawca zastrzega, że mimo dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanego działania Sklepu, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu dokonania aktualizacji bądź prac serwisowych lub konserwacyjnych, o czym Sprzedawca informuje zamieszczając ogłoszenie na stronie www Sklepu Internetowego.

§ 4 [Cookies]

1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:

a) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,

b) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz

c) tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

2. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. “web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako „puste gify”). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

§ 5 [Zamówienia]

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

– poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” na stronie internetowej odnoszącej się do zamawianego Produktu i dodanie w ten sposób Produktu do Koszyka, a następnie wypełnienie danych osobowych oraz potwierdzenie zakupu przyciskiem “Potwierdź zakup”

– poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

– e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Zamówienia złożone w Dni robocze po godzinie 16.00, oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy (niedziele, święta), uznawane będą za złożone w najbliższym kolejnym Dniu roboczym i od tego dnia liczony będzie termin do ich realizacji. Status Użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności: dokonaniu Rejestracji w Sklepie Internetowym; zalogowanie w Sklepie Internetowym przy użyciu Login i Hasła. Szczegółowa procedura Rejestracji zamieszczona jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

3. Złożenie zamówienia i jego potwierdzenie przez Sprzedawcę wiąże się z obowiązkiem dokonania przez Klienta zapłaty za zamówione Produkty.

4. W Koszyku Klient podaje następujące dane:

a) zamawiane Produkty (wskazując ich ilość oraz rodzaj);

b) adres dostawy;

c) sposób dostawy;

e) sposób płatności;

f) rodzaju dokumentu rozliczeniowego oczekiwanego przez Klienta Paragon lub faktura);

g) w przypadku gdy Klient wybrał fakturę, dane konieczne do wystawienia faktury.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na wykonanie umowy, tj. adresu e-mail, imienia, nazwiska lub nazwy, adresu dostawy.

6. Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

7. Sklep Internetowy rozpoczyna realizację zamówienia w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym lub w drodze płatności on-line, niezwłocznie po zaksięgowaniu środków przelanych przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej.

8. W przypadku, gdy Produkt jest niedostępny i brak jest możliwości realizacji zamówienia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji Umowy. W takim wypadku Sklep Internetowy najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, zawiadamia Klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta kwotę.

9. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu Internetowego o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub odstąpienie od całości umowy).

§ 6 [Płatności]

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) płatność przelewem elektronicznym lub zwykłym na rachunek bankowy Sprzedawcy: bank BZ WBK numer rachunku 48 1090 2590 0000 0001 3482 8745,

b) płatność przelewem elektronicznym lub zwykłym na rachunek bankowy Sprzedawcy 62 1090 2590 0000 0001 3482 8881 Swift : WBK PPL PP dla płatności realizowanych w EURO,

c) płatność on-line przez system PayU lub PayPal – zgodnie z zasadami realizowania takich płatności przedstawionymi na stronach internetowych ww. operatorów;

§ 7 [Wysyłka Produktów]

1. Kupione Produkty Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, Inpost, DHL, Poczty Polskiej.

2. Czas dostawy jest ustalany zgodnie z deklarowanymi przez przewoźników terminami dostawy. Dostawa zamówionych Produktów zostanie zrealizowana najpóźniej w terminie 10 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS, DHL lub Inpost zgodnie z ich regulaminami na adres wskazany przez Klienta.

4. Sklep Internetowy realizuje zamówienia wysyłając Produkty do Klienta z miejscem odbioru położonym w obszarze terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Zamówienia, w których miejscem odbioru Produktów miałoby być miejsce znajdujące się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, wykonywane będą tylko i wyłącznie po uprzednim skontaktowaniu się przez Klienta ze Sprzedawcą oraz uzgodnieniu warunków realizacji takiego indywidualnego zamówienia, w tym w szczególności ceny i kosztów wysyłki oraz sposobu realizacji obowiązków związanych z uregulowaniem opłat celnych i podatków.

5. Sposób i deklarowane przez przewoźników terminy dostawy dla zamówień na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej:

a) Przesyłka pocztowa, przewidywany czas dostawy – według wewnętrznych regulaminów Poczty Polskiej. Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych dostępnego na stronie www.poczta-polska.pl oraz ustawy – Prawo pocztowe i odpowiednich aktów wykonawczych,

b) Przesyłka kurierska, przewidywany czas dostawy – według wewnętrznych regulaminów firmy kurierskiej UPS, DHL lub Inpost. Usługa wykonywana jest przez firmę kurierską UPS, DHL lub Inpost na podstawie wewnętrznego regulaminu oraz ustawy – Prawo pocztowe, ustawy – Prawo przewozowe i odpowiednich aktów wykonawczych.

§ 8 [Reklamacje]

1.  Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za wady, które zostaną stwierdzone przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktów. W przypadku stwierdzenia wady Klient powinien zawiadomić Sprzedawcę o niej najpóźniej w terminie 1 roku od dnia jej wykrycia, wskazując na czym wada polega oraz preferowany sposób jej usunięcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Zalecamy zgłoszenie wady poprzez formularz reklamacyjny na stronie https://aleconcept.com/pl/. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanych Produktów w Sklepie lub jego kopii.

2.  Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

3.  Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

4.  Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

5.  Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

6.  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

7.  Reklamacje można zgłaszać:

– pisemnie na adres sklepu wypełniając zgłoszenie reklamacyjne, na przykład wykorzystując formularz reklamacji

– mailowo na adres info@aleconcept.com przy wykorzystaniu formularza umieszczonego na stronie www.aleconcept.com

1. Wadliwe Produkty wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym należy wysłać na adres ul. Dżokejowa 5, 85-687 Bydgoszcz lub osobiście dostarczyć do siedziby Sprzedawcy i tam złożyć reklamację.

2. Skorzystanie ze wskazanych wyżej formularzy oraz zaleceń ma na celu wyłącznie ułatwienie Klientom realizacji roszczeń i nie warunkuje skutecznego złożenia reklamacji.

3. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej złożenia, a gdy dla oceny niezgodności towaru z umową konieczne było dostarczenie reklamowanego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania go przez Sklep.

4. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania odpowiednio – reklamacji lub reklamowanych Produktów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep Internetowy za uzasadnioną.

5. Poniesione, udokumentowane koszty związane z odesłaniem reklamowanego Produktu przez Klienta, Sklep Internetowy zwraca Klientowi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

6. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów niebędących Konsumentami z tytułu rękojmi za wady Produktów jest wyłączona.

7. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może on:

– zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

– zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

– uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

-http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 9 [Prawo odstąpienia od umowy]

1. Klient będący Konsumentem, może bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania kupionych Produktów odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy świadczeń określonych w art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827), w szczególności w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2. Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Produkty. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Bezpośrednie koszty zwrotu w takim wypadku pokrywa Klient.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.,

4. Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę uiszczoną przez niego tytułem realizacji zamówienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, jednakże może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

5. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: pouczenie o prawie odstąpienia oraz formularz odstąpienia.

§ 10 [Ochrona prywatności]

1.  Składając zamówienie lub dokonując Rejestracji Klient/Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub świadczenia usług przez Sklep oraz wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

2.  Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

3.  Dane osobowe Klienta/Użytkownika są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim z wyjątkiem przekazywania danych niezbędnych do realizacji złożonych Zamówień współpracującym ze Sprzedawcą firm kurierskich, a także podmiotów, z którymi współpracuje on przy realizacji procesu płatności i rozliczeń oraz utrzymania i obsługi strony internetowej sklepu oraz prowadzenia akcji marketingowych – w przypadku Klientów/Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych i otrzymywania newslettera. Sprzedawca nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

4.  Dane osobowe są przetwarzane i chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochroni danych osobowych, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”), na zasadach określonych w Polityce Prywatności i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, a ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne w celu wywiązania się z umowy zawartej w ramach Sklepu Internetowego.

5.  Baza danych osobowych Klientów/Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

6.  Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie upoważnieni współpracownicy Sprzedawcy oraz podmioty współpracujące ze Sprzedawcą przy realizacji umów zawartych z Klientami, w szczególności operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, którym administrator przekazuje dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy kupionych Towarów, a także operatorzy procesów płatności i podmioty, z którymi Sprzedawca współpracuje w zakresie utrzymania i obsługi strony internetowej sklepu oraz prowadzenia akcji marketingowych – w przypadku Klientów/Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych i otrzymywania newslettera.

7.  W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta/Użytkownika ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

8.  Sprzedawca może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: nazwisko, imiona, pseudonim Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta, nr telefonu Klienta, adres zamieszkania Klienta.

9.  Dane Klientów lub informacje o tych danych mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

10.  Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z klientem za pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.

11.  Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

12. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 11 [Zmiana Regulaminu i postanowienia końcowe]

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. W przypadku zmiany Regulaminu Klient/Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach, w tym poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Sklepu Internetowego wraz ze wskazaniem dokonanych zmian.

3. Aktualny Regulamin jest umieszczany na stronie internetowej Sklepu oraz udostępniany nieodpłatnie Klientowi/Użytkownikowi na każde jego żądanie.

4. Zmiana staje się skuteczna z dniem wskazanym przez Sprzedawcę, który to dzień nie może być wyznaczony wcześniej niż z upływem 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

5. Użytkownik może odmówić akceptacji zmian Regulaminu przesyłając Sprzedawcy oświadczenie o odmowie akceptacji zmian w terminie 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Użytkownika przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu. Niedostarczenie odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Użytkownika.

6. Przesłanie do Sprzedawcy odmowy akceptacji zmian w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Użytkownika przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Sprzedawcę informacji o odmowie akceptacji zmian. W okresie wypowiedzenia, Użytkownika obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

8. Prawem właściwym jest prawo polskie. Wszelkie spory związane ze świadczeniami wynikającymi z umów zawartych w ramach Sklepu Internetowego będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo polskie sądy powszechne. W sporach z przedsiębiorcami właściwym będzie sąd dla siedziby Sprzedawcy.

ZAŁĄCZNIK 1. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK 2. FORMULARZ REKLAMACJI

Formularz zwrotów